Allmänna Villkor för Onefin Treasury Version 2021:1, senast uppdaterad 2022-09-06

1 Inledning och bakgrund

1.1 Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) reglerar användning av SaaS-tjänsten Onefin Treasury (”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av Onefin AB, org. nr 559130-3846 (”Onefin”). Tillgång till Tjänsten köps direkt från Onefin. Dessa Allmänna Villkor gäller mellan Onefin och dig som kund (”Kunden”) och reglerar parternas allmänna skyldigheter och rättigheter. Endast juridiska personer kan vara Kunder. Onefin och Kunden benämns nedan gemensamt ”Parterna” och var för sig ”Part”.

1.2 Avtal mellan Parterna ingås när dessa Allmänna Villkor har accepterats, vilket sker i samband med Parternas uttryckliga skriftliga accept av en beställningsbekräftelse eller annat avtal, digitalt eller fysiskt, och vilket tillsammans med dessa Allmänna Villkor utgör Parternas avtal (”Avtalet”). Eventuellt avvikande avtalsvillkor mot dessa Allmänna Villkor måste uttryckligen specificeras i av båda Parter undertecknad beställningsbekräftelse eller i särskilda villkor för Tjänsten för att vara giltiga. Särskilda avtalsvillkor kan komma att gälla för tilläggstjänster till Tjänsten.

2 Tillhandahållande av Tjänsten

2.1 Tjänsten tillhandahålls Kunden via internet som en Software-as-a-Service (SaaS), där Kunden köper ett abonnemang för Tjänsten som görs tillgänglig till Kunden online.

2.2 Kunden erhåller en begränsad, uppsägningsbar, icke-exklusiv och icke överförbar licens att använda Tjänsten i enlighet med Avtalet för Kundens interna affärsverksamhet mot betalning av avgifter enligt vid var tidpunkt gällande prislista, om inte annat pris regleras i Avtalet. Betalning av avgifter och uppfyllande av Avtalet är en nödvändig förutsättning för rätten att använda Tjänsten.

2.3 Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick. Rätten att använda Tjänsten är inte villkorad av, eller beroende av, någon särskild version eller funktion vid någon särskild tidpunkt, utan ger tillgång till och rätt att använda Tjänsten såsom den tillhandahålls vid varje given tidpunkt. Tillhandahållandet av Tjänsten är inte villkorad av leverans av framtida versioner eller funktionaliteter.

2.4 Onefin förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande göra förbättringar, tillägg och ändringar, eller att ta bort funktionaliteter, eller korrigera fel eller brister i Tjänsten. Onefin friskriver sig från ansvar som härrör från sådana åtgärder. Om en sådan ändring, mot förmodan, sätter väsentliga funktioner ur spel eller tar bort sådan funktion som utgör en väsentlig del av Tjänsten permanent, äger Kunden rätt att avsluta abonnemanget av Tjänsten och Avtalet mellan Parterna genom skriftligt meddelande till Onefin, förutsatt att Kundens skriftliga uppsägning har kommit Onefin tillhanda senast trettio (30) dagar från det att Kunden märkt eller bort märka ändringen av 2 (10) Tjänsten. Kunden äger därvid rätt till proportionell återbetalning av i förväg erlagda avgifter avseende de delar av Tjänsten som påverkats.

2.5 Kunden ansvarar själv för att införskaffa, rättighetsklarera och importera den information Kunden avser behandla i Tjänsten (”Kundens Data”). Om Kunden önskar hjälp av Onefin med att importera Kundens Data sker detta efter separat överenskommelse och mot löpande konsulttaxa enligt gällande prislista.

2.6 Onefin har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av Onefins åtagande. Onefin ansvarar för underleverantörs arbete som för sitt eget.

2.7 Onefin har rätt att tillhandahålla hela eller delar av Tjänsten från ett annat land inom EU och under förutsättning att Onefin i övrigt uppfyller villkoren i Avtalet.

3 Nyttjanderätt

3.1 Tjänsten får endast användas under abonnemangstiden: (i) för att behandla låneinformation för den juridiska person som är Kund, och inte för någon annan fysisk eller juridisk person; och (ii) för det antal användare som Kunden köpt abonnemang för. Kunden kan köpa till rätt för fler användare att använda Tjänsten enligt vid var tid gällande prislista eller avtal.

3.2 Kunden åtar sig att: (a) följa av Onefin tillhandahållna användarinstruktioner för Tjänsten; (b) skaffa och underhålla all utrustning och tillhörande tjänster som behövs för att ansluta till, komma åt eller på annat sätt använda Tjänsten, inklusive men inte begränsat till internetuppkoppling, hårdvara, operativsystem och liknande; (c) aktivt och löpande bidra till att identifiera och minimera risker relaterat till Tjänstens genomförande och tillhandahållande; (d) ansvara för säkerhetskopiering av Kundens Data; (e) ansvara för att Kundens Data är fri från virus, trojaner, maskar eller annan skadlig programvara och inte heller på annat sätt kan skada eller inverka negativt på Onefins system eller Tjänsten; (f) ansvara för att Kundens inloggningsuppgifter, säkerhetsmetoder och annan information som Onefin tillhandahållit Kunden för tillgång till Tjänsten, hanteras med sekretess. Kunden ska omedelbart meddela Onefin för det fall obehörig har fått kunskap om information enligt denna punkt; och (g) erlägga betalning i tid i enlighet med Avtalet.

3.3 Kunden har inte under några omständigheter rätt att, och åtar sig att inte (i) överföra eller överlåta, helt eller delvis, någon tillgång eller rätt att använda Tjänsten till tredje man (innefattande men inte uteslutande vid fusioner och fissioner, konkurs, ändring av ägande eller kontroll eller till närliggande bolag) utan Onefins skriftliga godkännande dessförinnan; (ii) kopiera, dekompilera, försöka utröna källkod, metoder, algoritmer eller procedurer från Tjänsten eller på annat sätt ägna sig åt ”reverse engineering”, modifiera, anpassa, eller skapa nya verk eller programvaror som bygger på Tjänsten; 3 (10) (iii) avlägsna, dölja eller kringgå Onefins varumärken eller copyright-märkningar i Tjänsten; (iv) försöka kringgå licensnycklar eller andra användningsbegränsningar i Tjänsten, (v) använda Tjänsten för något illegalt eller obehörigt syfte.

4 Uppstart av tjänsten

4.1 Onefin ska tillhandahålla Kunden Tjänsten från och med den dag som specificeras i Avtalet (”Startdagen”), genom att Onefin tillhandahåller Kunden inloggningsuppgifter och/eller eventuella andra anvisningar för Kundens åtkomst av Tjänsten.

4.2 Startdagen inträder när Onefin gjort erforderliga inloggningsuppgifter och eventuella andra anvisningar för åtkomst av Tjänsten tillgänglig för Kunden (utan krav på något särskilt godkännande från Kunden).

4.3 Som en del av registreringsprocessen för Tjänsten ska Kunden registrera ett administrationskonto för Tjänsten. Användarkonton skapas och administreras av Kunden. Varje enskilt användarkonto får inte delas eller användas av fler än en (1) användare.

5 Tillgänglighet och säkerhet

5.1 Tjänsten är normalt tillgänglig via internet dygnet runt sju dagar i veckan. Onefin och dess underleverantörer har dock rätt att vidta åtgärder som påverkar Tjänstens tillgänglighet, om Onefin anser det nödvändigt av tekniska-, service-, drifts- eller säkerhetsrelaterade skäl.

5.2 Planerade driftsavbrott på grund av systemunderhåll meddelas Kunden i förväg. Planerade drift- och underhållsstopp anslås i Tjänstens gränssnitt och/eller på Onefins hemsida. Oplanerade driftsstopp kan förekomma. I den mån Onefin är ansvarigt för, och rimligen kan påverka, sådant driftsstopp, ska Onefin verka för att skyndsamt åtgärda felet.

5.3 Onefin är mån om att tillhandahålla en säker och pålitlig tjänst och strävar efter att vid varje tidpunkt tillhandahålla adekvata administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder.

5.4 Om Kundens nyttjande av Tjänsten, enligt Onefins bedömning, riskerar medföra mer än ringa skada för Onefin eller för annan kund till Onefin får Onefin stänga av eller begränsa Kundens åtkomst till Tjänsten. Onefin får inte vidta mer ingripande åtgärder i samband med detta än vad som är försvarligt med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet. Kunden ska omgående underrättas om eventuella begränsningar av Tjänsten med anledning av denna punkt

5.4. 4 (10)

6 Support

6.1 Onefin utvecklar löpande Tjänsten. Kundens abonnemang till Tjänsten säkerställer att Kunden har tillgång till den senaste versionen av Tjänsten och dessutom rätt till viss support.

6.2 Avtalet ger Kunden rätt till support rörande handhavandeproblem rörande Tjänsten. Kunden ska utse en (1) administratör/superuser som ska vara den enskilda person som för Kundens räkning har rätt att kontakta Onefin i supportärenden. Om Onefin tillgängliggör en FAQ, ska Kunden alltid i första hand söka svar där, innan den kontaktar Onefins support.

6.3 Om inget annat avtalats tillhandahåller Onefin produktsupport via e-post och/eller chattfunktion i Tjänstens gränssnitt, under helgfria vardagar. Dag före helgdag förbehåller sig Onefin rätten att hålla supporten stängd. Supportfrågor besvaras via epost, chattfunktion och/eller telefon, och besvaras normalt inom två arbetsdagar. Supportärende som tas emot prioriteras efter ankomsttid.

6.4 Den begränsade support som Onefin förväntas tillhandahålla sida ska stå i rimlig proportion till Kundens abonnemangsavgift. Onefin förbehåller sig rätten, förutsatt att Onefin meddelar Kunden i förväg, att ta ut en särskild supportavgift om Kunden begäran av support, eller volymen av supportärenden från Kunden, är orimlig enligt Onefins bedömning.

7 Integritet och databehandling

7.1 För behandling av personuppgifter inom Tjänsten tillämpar Onefin vid var tid gällande integritetspolicy som görs tillgänglig på Onefins hemsida. Integritetspolicyn ska anses utgöra en integrerad del av Avtalet mellan Parterna.

7.2 Onefin kan komma att samla in information från användningen av Tjänsten via automatiserade datainsamlingsverktyg. Onefin samlar in och använder sådan information i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra produkter och tjänster samt för statistik och analyser av olika slag. Kunden samtycker till att Onefin analyserar Kundens Data, och att Onefin, i avidentifierad form, på ett sådant sätt att det inte rimligen kan identifieras att viss information tillhör Kunden, offentliggöra sådan avidentifierad data, för att till exempel, men inte begränsat till, utföra och presentera benchmarking mellan olika kunders lånevillkor.

7.3 Onefin delar inte direkt identifierbar Kund Data med tredje man utan Kundens uttryckliga godkännande. Från tid till annan kan Kunden, via Tjänsten komma att erbjudas att uppdra Onefin att dela direkt identifierbar Kund Data med Onefins partners och/eller tredje man, för att till exempel, men inte begränsat till, begära offerter för refinansiering av Kundens befintliga lån. Särskilda villkor kan komma att gälla för sådan behandling av identifierbar Kund Data. 5 (10)

8 Ersättning, avgifter och betalningsvillkor

8.1 För Onefins tillhandahållande av Tjänsten, ska Kunden mot faktura i förskott betala avgiften för Tjänsten samt eventuell engångsavgift för uppstart av Tjänsten.

8.2 Om inget annat anges i Avtalet, följer avgifter och faktureringsperioder för Tjänsten de priser som vid var tidpunkt görs tillgängliga av Onefin. Abonnemangsavgifter debiteras normalt årsvis i förskott, om inget annat anges. Onefin förbehåller sig rätten att från och med nytt kalenderår, en gång per år, ändra priset för Tjänsten.

8.3 All ersättning enligt Avtalet anges i svenska kronor och exklusive mervärdesskatt. Kunden ska erlägga betalning till Onefin inom trettio (30) dagar från datum för mottagande av faktura.

8.4 Onefin äger rätt till påminnelseavgift samt påföra dröjsmålsränta på förfallet belopp enligt 6 § räntelagen, samt i förekommande fall kräva ersättning för indrivande av inkassokrav enligt i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. (eller motsvarande vid var tillfälle tillämplig motsvarande lag eller förordning). Onefin har också rätt till ersättning för arbete och utgifter som uppstår om fordran måste drivas vidare till skiljenämnd, domstol eller Kronofogdemyndighet därför att betalning inte sker eller för att fordran bestrids eller av annan anledning.

9 Avtalstid och uppsägning

9.1 Abonnemanget gäller från och med Startdagen. Om inget annat anges i Avtalet gäller Avtalet i tolv (12) månader efter Startdagen, efter vilken perioden automatiskt förlängs med tolv (12) månader i taget såvida endera Part inte skriftligen säger upp Avtalet senast sextio (60) dagar före respektive avtalsperiods utgång. Uppsägning ska ske skriftligen.

9.2 Vid Avtalets upphörande har Onefin rätt att avregistrera Kundens inloggningsuppgifter för Tjänsten.

9.3 I de fall Kunden önskar en export av Kundens Data ska detta ske före sista aktiva abonnemangsdagen. Efter sista aktiva abonnemangsdagen kommer Kundens Data i Tjänsten raderas och Kunden ansvarar för att exportera, extrahera och spara informationen på annat sätt. Om Kunden önskar hjälp av Onefin med att exportera Kundens Data sker detta mot löpande konsulttaxa enligt gällande prislista.

9.4 Onefin kan säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om Kunden är i dröjsmål med betalning för Tjänsten, är på obestånd, är försatt i konkurs eller av annan anledning inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser eller om Kunden bryter mot Avtalet. Onefin har då rätt att stänga av Tjänsten helt och hållet med omedelbar verkan.

10 Begränsad garanti

10.1 Onefin lämnar en begränsad garanti att Tjänsten kommer att fungera huvudsakligen som beskrivits. Parterna är införstådda med att Tjänsten och leveransen därav inte är 6 (10) helt fri från fel och att förbättringar av Tjänsten är en pågående process. Kunden medger att Tjänsten levereras i befintligt skick och används helt och hållet på Kundens egen risk.

10.2 Onefin garanterar inte att: (i) Tjänsten uppfyller Kundens krav, att den fungerar korrekt med Kundens val av utrustning, system eller inställningar, och inte heller att den inte avbryts eller är fri från fel, eller (ii) att de beräkningar och annan information som genereras genom Tjänsten är korrekta och inte behäftad med fel. Kunden uppmanas att kontrollera information som presenteras av, och genereras i, Tjänsten, innan Kunden förlitar sig på informationen. Kunden är uttryckligen medveten om att de beräkningar som utförs av Kunden inom Tjänsten endast är prognoser baserade på av Kunden angiven information, och att beräkningarna inte ska tolkas som faktiska framtida ränteoch amorteringskostnader.

10.3 Om Tjänsten inte fungerar i enlighet med ovan angivna begränsade garanti, ska Onefin korrigera konstaterade fel eller brister i Tjänsten på egen bekostnad. Onefin ska åtgärda av Kunden anmälda fel i Tjänsten som på ett allvarligt sätt påverkar funktionen i Tjänsten, så snart det är möjligt och kommersiellt rimligt. Onefin förbehåller sig dock rätten att avgöra när och hur ett fel ska rättas samt när och hur en åtgärd ska utföras.

11 Ansvarsbegränsning

11.1 Onefin ansvarar inte för direkt eller indirekt skada eller annan förlust som kan drabba Kunden eller tredje man med anledning av Kundens användning av Tjänsten eller fel eller avbrott i Tjänsten eller fel i den information som hanteras med hjälp av Tjänsten. Indirekt skada inkluderar men är inte begränsad till utebliven vinst eller besparing, kostnader för sanktionsavgifter eller böter, förlorad information, förlorad goodwill, påförd skatt eller kostnader för täckningsköp.

11.2 Onefin ansvarar inte heller till någon del för datasekretessen i samband med överföringen av information via internet vid utnyttjandet av Tjänsten. Onefin ansvarar inte för skador som uppstår på grund av eventuella säkerhetsbrister i Kundens datasystem eller till följd av fel/brister i den information som Kunden för in i Tjänsten eller som information och beräkningar som genereras i Tjänsten. Onefin ansvarar inte för förlust av Kundens Data eller annan data. Vidare ansvarar Onefin inte för avbrott, regleringar eller störningar i driften av någon del av internet.

11.3 Länkar till hemsidor som inte ägs eller kontrolleras av Onefin som framträder i Tjänsten eller därmed åtföljande hemsidor eller dokumentation tillhandahålls Kunden endast av bekvämlighetsskäl. Onefin tar inget ansvar för riktigheten i sådan information och/eller hemsidor.

11.4 Onefins ansvar utgår endast om Onefin har orsakat skadan uppsåtligen. Under alla förhållanden är Onefins sammanlagda och totala ansvar gentemot Kunden avseende en eller flera händelser, oavsett om dessa har samband med varandra eller inte, alltid begränsat till hälften av det sammanlagda beloppet Kunden erlagt till Onefin för Tjänsten under tolv (12) månader från skadetillfället. Kunden ska, för att inte förlora sin 7 (10) rätt till skadestånd, framställa krav på skadestånd till Onefin senast inom sex (6) månader från skadetillfället.

11.5 Kunden är medveten om att den begränsade garantin i punkt 10 ovan och ansvarsbegräsningen i denna punkt 11 är en förutsättning för att Onefin ska kunna tillhandahålla Tjänsten på de villkor och de priser som erbjuds Kunden.

12 Immaterialla rättigheter

12.1 Onefin och/eller dess licensgivare innehar och/eller kontrollerar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Tjänsten samt däri ingående varumärken, algoritmer, källkod, programvaror, dokumentation, manualer etc. I fråga om ändringar, utveckling och anpassningar som Onefin genomför i enlighet med detta Avtal ska samtliga immateriella rättigheter till sådan utveckling och anpassningar tillfalla Onefin. Rättigheterna till eventuell ny tjänst och/eller förbättringar av Tjänsten som Kunden föreslår, tillfaller Onefin.

12.2 Onefin gör inga anspråk på immateriella rättigheter, eller äganderätt av något slag, till Kundens Data som överförs till Tjänsten. Kunden ansvarar för att erforderliga rättigheter till den information som Kunden behandlar inom Tjänsten har inhämtats från berörda rättighetsinnehavare samt att Kundens Data inte är behäftad med fel.

13 Intrång

13.1 Onefin åtar sig att på egen bekostnad försvara Kunden om krav riktas mot denne för intrång i tredje mans immateriella rättigheter med anledning av Kundens nyttjande av Tjänsten. Onefin åtar sig även att ersätta Kunden för eventuella kostnader och skadestånd som denne genom förlikning eller dom blivit skyldig att utge med anledning av intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Onefins åtagande enligt denna punkt gäller endast under förutsättning att Onefin: (i) skriftligen underrättats av Kunden inom skälig tid från Kundens mottagande av anspråk eller väckt talan; och (ii) ensam får utforma sitt försvar mot sådant anspråk eller väckt talan samt föra förlikningsförhandlingar med sådan tredje man.

13.2 Onefin får, efter eget gottfinnande: (i) modifiera Tjänsten så att den inte längre är i konflikt; (ii) ersätta Tjänsten med en funktionalitet som motsvarar Tjänsten; (iii) erhålla en licens för Kundens fortsatta användning av Tjänsten; eller (iv) säga upp Avtalet och avsluta Kundens tillgång till Tjänsten mot en återbetalning av varje abonnemangsavgift som betalats i förskott för dag som överskrider dag för upphörande. Kunden äger inte rätt att göra några andra krav gällande med anledning av Onefins intrång i tredje mans rättigheter.

13.3 Ovan ska inte äga tillämpning om Tjänsten har använts i strid mot Avtalet eller om krav uppstår på grund av modifiering, integrering eller kundanpassning av Tjänsten som inte utförts av Onefin. Onefin ansvarar vidare inte för tredjepartsprodukter för vilka tredje mans licensvillkor och ansvarsregler gäller, eller för det fall Kunden är i dröjsmål med betalning till Onefin. 8 (10)

13.4 Kunden skall försvara Onefin mot krav eller processer där en tredje man framställt krav grundat på av att Kundens Data, eller Kundens användning av Tjänsten är i strid med Avtalet, är i strid med eller gör intrång i den tredje mannens rättighet, eller är i strid med gällande lagstiftning. Onefin skall omedelbart meddela Kunden om alla sådana krav. Kunden skall ersätta Onefin för alla kostnader, avgifter, skadestånd, utgifter eller förluster som drabbar Onefin enligt en i domstol stadfäst förlikning eller domslut, inklusive advokatkostnader, förutsatt att Onefin samarbetar med Kunden på Kundens bekostnad, och ger Kunden full kontroll över den rättsliga processen och/eller förlikningen, och att förlikningen befriar Onefin från allt ansvar samt inte innebär några restriktioner för Onefin eller dess verksamhet.

14 Sekretess

14.1 Vardera Part förbinder sig att under avtalstiden samt i fem (5) år därefter inte, utan andra Partens uttryckliga medgivande, för tredje man, avslöja eller utlämna sådana uppgifter om den andra Partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemligheter. Kundens Data ska anses vara konfidentiell information.

14.2 Part ansvarar för sina respektive anställdas och konsulters iakttagande av häri angivna bestämmelser och ska genom sekretessförbindelse med dessa eller andra lämpliga åtgärder tillse att Avtalets sekretess iakttas.

14.3 Detta sekretessåtagande ska dock inte gälla information som: (i) är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot detta Avtal; (ii) information som Part hade i sin besittning innan Part erhöll informationen från den andra Parten; (iii) information som Part på rättmätigt sätt utan begränsningar i rätten att vidarebefordra densamma erhåller från tredje man utanför detta avtalsförhållande; (iv) information som Part är rättsligt förpliktad att tillhandahålla på grund av tvingande lagstiftning, domstolsbeslut eller beslut av annan myndighet; (v) information som Onefin har rätt att, eller skaffar sig rätt att, behandla och utelämna i enlighet med punkt 7 ovan; eller (vi) information som Part är förpliktigad att tillhandahålla och/eller offentliggöra till följd av tillämpliga börs- eller marknadsplatsregler.

15 Villkorsändringar

15.1 Ändringar av och tillägg till Avtalet mellan Parterna ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade (digitalt eller fysiskt) av vardera Part.

15.2 Oaktat punkt 15.1, äger Onefin rätt att göra ändringar i dessa Allmänna Villkor med bindande verkan för Kunden, förutsatt att Onefin i enlighet med meddelat Kunden om dessa förändringar senast trettio (30) dagar innan villkorsändringen träder i kraft. För det fall Kunden inte accepterar ändringarna i enlighet med förgående mening, har Kunden rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande förutsatt att Kundens skriftliga uppsägning har kommit Onefin tillhanda senast dagen innan de uppdaterade villkoren träder kraft. Kunden äger rätt till proportionell återbetalning av i förväg erlagda avgifter för Tjänsten som således inte kommer att kunna nyttjas av Kunden.

15.3 Oaktat ovan punkter 15.1 och

15.2, äger Onefin rätt att när som helst göra ickemateriella ändringar, redaktionella ändringar samt ändringar som är till förmån för 9 (10) Kunden utan föregående meddelande härom till Kunden. Vidare har Onefin alltid rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. För undvikande av missförstånd, har Kunden inte rätt att säga upp Avtalet på grund av ändringar föranledda av denna punkt

15.3.

16 Meddelanden

16.1 Meddelanden och information om Tjänsten lämnas som meddelande i Tjänstens gränssnitt och/eller på Onefins hemsida. Meddelandet är att anse som levererat när det har publicerats. Exempel på meddelanden är information om driftsstörningar, uppgraderingar och nya versioner, övrig information om Tjänsten, support eller villkorsändringar. Onefin kan på eget bevåg även sända meddelande via e-post eller post till Kunden. I sådant fall är meddelandet att anse som levererat när det avsänts från Onefin. Meddelande äger tillämpning omedelbart, om inget annat särskilt anges i meddelandet.

16.2 Meddelande från Kunden till Onefin avseende Avtalet ska i första hand skickas via epost till adress som anges på Onefins hemsida. I andra hand per post till den postadress som anges på Onefins hemsida eller i Tjänstens gränssnitt.

17 Marknadsföring och offentliggörande

Parterna är ense om att vardera Part är fri att offentliggöra att Parterna har ingått avtal om tillhandahållande av Tjänsten. Parterna ger varandra en ömsesidig rätt att i sin marknadsföring använda motpartens logotyp eller annat kännetecken, dock endast i enlighet med god marknadsföringssed och på ett sådant sätt som rimligen inte kan förväntas innebära skada på varumärkets anseende eller värde. Kunden kan genom skriftligt meddelande återkalla Onefins rätt att använda Kunden i sin marknadsföring. Onefin ska utan oskäligt dröjsmål upphöra med att använda Kunden i sin marknadsföring efter mottagande av sådant meddelande från Kunden.

18 Övrigt

18.1 Part ska ej äga rätt att utan den andra Partens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet. Onefin har dock rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter till sådan juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med Onefin.

18.2 Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som berör Tjänsten och ersätter samtliga skriftliga eller muntliga åtaganden, utfästelser och överenskommelser som föregått tillämplig Tjänst.

18.3 Skulle någon bestämmelse i Avtalet mellan Parterna vara ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltig. I stället ska Parterna justera Avtalet eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt andemeningen hos Avtalet mellan Parterna. Om Parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse som är ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga avtalade bestämmelser fortsätta gälla. 10 (10)

19 Tillämplig lag och tvist

19.1 Avtalet mellan Parterna ska i samtliga delar tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

19.2 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.

19.3 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje man utan den andra Partens skriftliga samtycke. Part ska emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra Parten med anledning av tvisten eller om Part enligt författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande är skyldig att lämna sådan information.

19.4 Om Avtalet, eller del därav, överlåts till en tredje man ska sådan tredje man automatiskt vara bunden av denna skiljeklausul.